ریاضیات

جمله ی تاریخی

 برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید, این جهان, جهان تغییر است نه تقدیر !!

نحوه تدریس ریاضی

تدریس موفقیت آمیز ریاضی در مدارس ابتدایی وراهنمایی ودبیرستان بستگی دارد به این که عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید :

 

۱-تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند .

۲-معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی ابتدایی معین شود.

۳-همکاری والدین در آموزش ریاضی.

۴-برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

۵-اعمال مدیریت کارامد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در معلم ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود را

به صورت یک تجربه مفید و موثر در کار خود به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روش های تدریس به معلم

ریاضی مدرسه ابتدایی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی ابتدایی افزایش

دهد.البته به منظور بالا بردن سطح درک و آگاهی خود در ریاضیات پایه نیز به موازات کوشش هایی که

انجام میدهید روحیه قابل انعطاف و خلاق داشته باشید.


اصول آموزش ریاضی در کلاس درس

۱-فراهم ساختن یک محیط مناسب برای یادگیری

 

۲-لزوم تاکید به کلیه مواد تحصیلی در آموزش ریاضی

۳-مشارکت دادن دانش آموزان در حل مسائل روزانه

۴-بابکارگیری فرمول های کاربردی ریاضی فرصتی مناسب به منظور آشنانمودن دانش آموزان با اصول و

قواعد و فرمول های ریاضی ایجاد گردد و فرصت کافی به شاگردان داده شود تا هر یک بتوانند متناسب

با قدرت و توانایی خود در فهمیدن قواعد و قوانین ریاضی موفق شوند.

۵-به منظور آموزش مفاهیم ریاضی و حل مسائل دانش آموزان را به گروه های کوچک کار و فعالیت

تقسیم کنید.

۶-باید توجه داشت که فرایند دست یافتن به جواب به اندازه خود جواب حائز اهمیت است یعنی دانش

آموزان باید بدانند که برای یافتن جواب صحیح فقط یک روش وجود ندارد.

۷-به همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت یاسوابق فرهنگی آنها باید به یک اندازه توجه کرد.

همچنین باید فرصت کافی جهت جوابگویی نیز به هر فرد داده شود.

۸-قبل ازشروع به تدریس اندکی در باره نقطه نظرها و نگرش خود نسبت به ریاضی و تدریس آن

بیاندیشید.