ریاضیات

 

الاغ گفت : علف آبی ست..!

گرگ گفت : نه سبز است .

رفتند پیش سلطان جنگل و ماجرای اختلاف خود را گفتند.

شیر گفت : گرگ را زندانی کنید !

گرگ گفت: مگر علف سبز نیست ؟!

شیر گفت : سبزه ! ولی دلیل زندان تو، بحث کردنت با الاغه..!!

ادامه مطلب

خودت و خدا کفایت می کند.

چه فرقی میکند که آدم ها چه فکری درباره ی تو خواهند داشت...

مهم خــدایت است که قبولت داشته باشد...