اصول آموزش ریاضی در کلاس درس

۱-فراهم ساختن یک محیط مناسب برای یادگیری

 

۲-لزوم تاکید به کلیه مواد تحصیلی در آموزش ریاضی

۳-مشارکت دادن دانش آموزان در حل مسائل روزانه

۴-بابکارگیری فرمول های کاربردی ریاضی فرصتی مناسب به منظور آشنانمودن دانش آموزان با اصول و

قواعد و فرمول های ریاضی ایجاد گردد و فرصت کافی به شاگردان داده شود تا هر یک بتوانند متناسب

با قدرت و توانایی خود در فهمیدن قواعد و قوانین ریاضی موفق شوند.

۵-به منظور آموزش مفاهیم ریاضی و حل مسائل دانش آموزان را به گروه های کوچک کار و فعالیت

تقسیم کنید.

۶-باید توجه داشت که فرایند دست یافتن به جواب به اندازه خود جواب حائز اهمیت است یعنی دانش

آموزان باید بدانند که برای یافتن جواب صحیح فقط یک روش وجود ندارد.

۷-به همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت یاسوابق فرهنگی آنها باید به یک اندازه توجه کرد.

همچنین باید فرصت کافی جهت جوابگویی نیز به هر فرد داده شود.

۸-قبل ازشروع به تدریس اندکی در باره نقطه نظرها و نگرش خود نسبت به ریاضی و تدریس آن

بیاندیشید.

/ 0 نظر / 68 بازدید